Regulamin świadczenia usług CubeGalaxy.net


§1. Definicje

Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych i/lub znaków specjalnych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Użytkownika, ustalany przez Użytkownika podczas procesu Rejestracji.

Komentarz - wyrażenie opinii przez Użytkownika na temat Treści, do których odniesienie zamieszczono przez innego Użytkownika.

Konto Użytkownika (Konto) - konto, do którego dostęp Użytkownika możliwy jest wyłącznie po dokonaniu przez niego jednorazowej Rejestracji oraz każdorazowym podaniu Adresu e-mail i Hasła, za pośrednictwem którego Użytkownik dokonuje zamieszczenia odniesienia (linku) do Treści; Konto zawierać może inne informacje o Użytkowniku, stosownie do oferowanej w danym czasie funkcjonalności Serwisu. Zmiana danych w ramach Konta Użytkownika (w tym w zakresie umieszczonych w Serwisie plików) możliwa jest po uprzednim zalogowaniu się przez Użytkownika na Konto (wymagany Adres e-mail i Hasło).

Siła Wyższa - zdarzenie nadzwyczajne o charakterze zewnętrznym wobec Strony, niezależne od danej Strony, któremu Strona nie mogła zapobiec przy dołożeniu należytej staranności.

Treść (Treści) - treści i obiekty multimedialne (np. informacje, dane, pliki graficzne, zdjęcia lub filmy, jak tez linki) w tym utwory w rozumieniu przepisów o prawie autorskim oraz wizerunki osób fizycznych jakie są zamieszczane przez Użytkownika za pośrednictwem Konta w ramach Serwisu. 

Użytkownik - każda osoba, która skorzysta z dowolnej funkcjonalności Serwisu, w szczególności poprzez odebranie lub przesłanie jakichkolwiek danych elektronicznych lub osoba która dokonała Rejestracji w ramach Serwisu

Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Stronami.

Usługa – usługa hostingu świadczona przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie oraz za pośrednictwem Serwisu, która polega na zapewnieniu Użytkownikowi narzędzi teleinformatycznych celem przechowywania - w ramach Konta Użytkownika - zamieszczonych przez Użytkownika Treści.

Usługodawca - właściciel i operator Serwisu CubeGalaxy.net (Właścicielem i operatorem serwisu jest firma BlazingCode sp. z o.o., ul. Zamknięta 10 / 1.5, 30-554 Kraków, KRS 0000940723, REGON 520739168, NIP 6793229225, email: [email protected])

Adres e-mail Użytkownika - adres poczty elektronicznej, której wyłącznym dysponentem jest Użytkownik, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Użytkownika, ustalany przez Użytkownika podczas procesu Rejestracji.

Awaria - oznacza stan Usługi, który uniemożliwia Użytkownikowi korzystanie z Usługi, jednak z wyłączeniem sytuacji, w której brak możliwości korzystania z Usługi jest wynikiem okresu zawieszenia lub przerwy w świadczeniu Usługi dozwolonej w ramach Regulaminu; lub jest wynikiem naruszenia Regulaminu przez Użytkownika; lub jest wynikiem działania Siły Wyższej; lub która wystąpiła w infrastrukturze telekomunikacyjnej, z której korzysta Użytkownik.

E-Mail Użytkownika - ciąg znaków alfanumerycznych i/lub znaków specjalnych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Użytkownika, ustalany przez Użytkownika podczas procesu Rejestracji.

Rejestracja - jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Użytkownika Konta Użytkownika, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Serwisu.

Serwis - grupa powiązanych ze sobą stron internetowych udostępnianych w sieci Internet z adresu www.CubeGalaxy.net, za pośrednictwem którego świadczone są usługi.

Treść (Treści) - treści i obiekty multimedialne (np. informacje, dane, pliki graficzne, zdjęcia lub filmy, jak tez linki) w tym utwory w rozumieniu przepisów o prawie autorskim oraz wizerunki osób fizycznych jakie są zamieszczane przez Użytkownika za pośrednictwem Konta w ramach Serwisu.

Operator Płatności - firma obsługująca płatności internetowe w serwisie CubeGalaxy.net. Dla płatności przelewem oraz PaySafeCard jest to firma Cashbill S.A., dla płatności PayPal firma PayPal Inc, a dla płatności SMS+ firma DIGITAL VIRGO S.A.


§2. Ogólne postanowienia

1. Niniejszy Regulamin określa zasady udostępniania i funkcjonowania Serwisu CubeGalaxy.net oraz zasady korzystania z Serwisu, w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników i Usługodawcy. Regulamin i warunki w nim określone stanowią wiążącą umowę między Użytkownikiem a Usługodawcą, dotyczącą użytkowania Serwisu.

2. Wszelkie teksty, materiały graficzne, funkcje interaktywne, logo, fotografie, pliki, oprogramowanie oraz wszystkie inne materiały w ramach Serwisu, za wyjątkiem tych umieszczanych, transmitowanych, udostępnianych, publikowanych przez Użytkowników, a także dobór, organizacja, koordynacja, kompilacja materiałów i ogólny wygląd i charakter Serwisu stanowią własność intelektualną Usługodawcy. Podlegają one ochronie przez prawa autorskie, prawa do wzorów, prawa patentowe, prawa do znaków towarowych i inne przepisy, w tym konwencje międzynarodowe i prawa własności. Wszystkie takie prawa są zastrzeżone dla Usługodawcy. Wszystkie znaki towarowe, marki Usług i nazwy towarowe stanowią własność Usługodawcy. Bez wyraźnej zgody Usługodawcy Użytkownik nie ma prawa sprzedawać, rozpowszechniać, kopiować, modyfikować, odtwarzać, pokazywać ani nadawać publicznie, publikować, edytować ani adaptować tych elementów, udzielać licencji na nie, tworzyć na ich podstawie dzieł pochodnych, ani wykorzystywać ich w inny sposób.

3. Korzystanie z Serwisu oraz z usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na warunki określone w niniejszym Regulaminie.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do wybranych usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu dla Użytkowników, którzy spełnią określone warunki.

5. Usługodawca nie zezwala i nie godzi się na jakiekolwiek naruszanie przez Użytkowników przepisów prawa oraz praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, czy dóbr osobistych.


§3. Warunki korzystania z serwisu

1. W ramach Serwisu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Zakres Usługi obejmuje przede wszystkim przechowywanie przez Usługodawcę Treści jakie zostały zamieszczone przez Użytkownika za pośrednictwem Konta.

3. Umowa między Usługodawcą a Użytkownikiem zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

4. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Usługi przez Użytkownika jest dokonanie Rejestracji Użytkownika w ramach Serwisu, która następuje w drodze wypełnienia formularza rejestracyjnego (oraz akceptacji Regulaminu), udostępnianego na jednej ze stron Serwisu, po wypełnieniu odpowiednich rubryk formularza oraz naciśnięciu przez Użytkownika odpowiedniego klawisza potwierdzającego rejestrację.

5. Każda ze stron może rozwiązać Umowę bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem Umowy. Nie istnieje minimalny okres, przez który Umowa nie może być wypowiedziana.

6. Usługodawca, chcąc rozwiązać Umowę, poinformuje Użytkownika na Adres e-mail podany przez Użytkownika podczas Rejestracji w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Użytkownika.

7. Użytkownik rozwiązuje Umowę poprzez samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu dyspozycji jego usunięcia albo zgłoszenie żądania usunięcia Konta Usługodawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Usługodawcy rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego nie krócej niż 2 dni. Wypowiedzenie Użytkownik może złożyć przesyłając w tym zakresie wiadomość w formie e-mail do Usługodawcy. 

8. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usługi, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.

9. Usługodawca nie moderuje Treści oraz Komentarzy umieszczanych przez Użytkowników w ramach Serwisu, ani osobiście, ani za pośrednictwem moderatorów. 


§4. Rejestracja użytkownika

1. W trakcie Rejestracji Użytkownik dokonuje czynności, na które składa się:

a. potwierdzenie, że zapoznał się on z treścią Regulaminu oraz że akceptuje on jego postanowienia,

b. wypełnienie formularza dostępnego na stronie Serwisu,

c. podanie Adresu e-mail oraz Hasła Użytkownika.

d. uzyskanie dostępu do Konta Użytkownika z wykorzystaniem Adresu e-mail oraz Hasła.

e. Wraz z dokonaniem Rejestracji Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta Użytkownika, który jest każdorazowo zapewniany przez Usługodawcę po wpisaniu przez Użytkownika Hasła i Adresu E-mail.

f. W trakcie Rejestracji, jak również podczas korzystania z Usługi, Użytkownik zobowiązany jest do:

g. podawania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, nie wprowadzających w błąd oraz nie naruszających praw osób trzecich,

h. aktualizacji podanych w formularzu rejestracyjnym danych, niezwłocznie po każdej zmianie tych danych. Aktualizacji danych dokonuje się w ramach Konta Użytkownika,

i. zachowania w tajemnicy Hasła oraz nieudostępniania go innym osobom.

j. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, jak również za wybór Nazwy Użytkownika oraz Hasła, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w związku z wyborem Nazwy Użytkownika i Hasła. Użytkownik ponosi również wyłączną odpowiedzialność związaną z ujawnieniem innym osobom swojego Hasła.


§5. Korzystanie z serwisu

1. Każdy Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

a. korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

b. korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Usługodawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,

2. Ponadto Użytkownik niniejszym oświadcza i zapewnia, iż nie będzie wykonywać następujących czynności:

a. Użytkownik nie będzie umieszczać, tworzyć lub rozpowszechniać za pośrednictwem Serwisu danych, naruszających przepisy prawa, zapisy obowiązujących umów czy prawa osób trzecich, (w tym wszelkich tajemnic handlowych, praw własności intelektualnej, praw autorskich, dóbr osobistych, czy praw wynikających z ochrony danych osobowych);

b. Użytkownik nie będzie publikować informacji nieprawdziwych czy wprowadzających w błąd, które mogłyby narazić na szkodę Usługodawcę lub osoby trzecie;

c. Użytkownik nie będzie wykorzystywać Serwisu do jakichkolwiek innych celów niż korzystanie z Usług oferowanych przez Usługodawcę;

d. Użytkownik nie będzie obchodzić czy dezaktywować zabezpieczeń Serwisu;

e. Użytkownik nie będzie wykorzystywać Serwisu do jakichkolwiek celów nielegalnych ani do naruszania przepisów krajowych, czy międzynarodowych, w tym dotyczących ochrony praw autorskich, praw własności przemysłowej i innych praw własności, a także przepisów o ochronie danych osobowych;

f. Użytkownik nie będzie próbować złamać kodu źródłowego Serwisu ani żadnych jego części, ani w żaden sposób przy nim manipulować;

g. Użytkownik nie będzie podejmował działań mających na celu odczytanie haseł dostępowych innych Użytkowników, w tym podejmowania prób odgadnięcia haseł;

h. Użytkownik nie może umieszczać na Serwisie danych zawierających jakiekolwiek dane osobowe osób trzecich,

i. Użytkownik nie może utrudniać w jakikolwiek sposób korzystania z Serwisu innym Użytkownikom.

3. Każde konto nie użytkowane przez okres dłuższy niż 6 miesięcy od ostatniego zalogowania, może zostać usunięte przez usługodawcę w dowolnym momencie. 

4. Usługodawca może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu (blokując lub usuwając jego Konto), jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu lub usług oferowanych w ramach Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, w szczególności gdy Użytkownik:

a. zamieścił w ramach Serwisu Treści niezgodne z obowiązującym prawem lub postanowieniami niniejszego Regulaminu,

b. dopuści się innych zachowań stanowiących rażące naruszenie niniejszego Regulaminu, przepisów obowiązującego prawa lub zasad współżycia społecznego, 

5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z Serwisu, nie może dokonać powtórnej Rejestracji w Serwisie CubeGalaxy.net


§6. Płatności

1. Każdy użytkownik może zakupić dodatkowe usługi premium, dzięki którym uzyskuje dodatkowe przedmioty oraz rangi w grze, na serwerach minecraft serwisu CubeGalaxy.net

2. Rozliczenia transakcji usług „premium” za pomocą PaySafeCard lub e-przelewu przeprowadzane są za pośrednictwem systemu Cashbill.pl. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkowników za jakiekolwiek problemy z dokonaniem płatności z przyczyn leżących po stronie Cashbill, w szczególności za opóźnienie w realizacji płatności lub niemożność jej dokonania z przyczyn technicznych. W takim wypadku Użytkownik powinien zwrócić się do Cashbill w trybie i na zasadach określonych regulaminem serwisu Cashbill, w szczególności złożyć reklamację na stronie internetowej: https://www.cashbill.pl/kontakt#formularz.

3. Jeśli płatność nie została uwzględniona z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy Użytkownik powinien poinformować o tym fakcie Usługodawcę kierując w tym celu wiadomość na adres e-mail: [email protected]

4. Każdorazowo przy płatnościach za wybrane przez Użytkownika usługi widnieje dokładny opis usługi wraz z jej ceną w PLN. 

5. Ponadto Użytkownik oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż Operator Płatności może z określonych względów rozwiązać umowę z Usługodawcą ze skutkiem natychmiastowym lub wstrzymać usługi świadczone na rzecz Usługodawcy, co uniemożliwi Użytkownikom wykup usługi „premium”.  

6. Dokonanie opłaty wiąże się z obowiązkiem podania określonych danych osobowych odpowiedniemu do wybranej metody płatności Operatorowi Płatności lub Usługodawcy, w szczególności takich jak imię, nazwisko, email, nazwa z gry, nazwa z serwisu CubeGalaxy.

7. Użytkownicy przyjmują do wiadomości i akceptują, że do ceny końcowej usługi premium doliczana jest prowizja Operatora Płatności w zależności od wybranej metody płatności.


§7. Odpowiedzialność serwisu

1. Usługodawca podejmuje wszelkie działania zmierzające do zapewnienia stałego dostępu do Serwisu oraz świadczonych usług nie ponosi jednak odpowiedzialności za:

a. utratę Treści spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami z przyczyn nieleżących po stronie Usługodawcy oraz

b. za treść reklam zamieszczanych w Serwisie przez podmioty trzecie, a także sposób, w jaki publikowane Treści będą wykorzystywane przez Użytkowników.

c. za poprawne funkcjonowanie odnośników do Treści i poprawności ich opisów

d. monitorowanie transakcji zawartych pomiędzy klientem, a dostawcami produktów lub usług podmiotów trzecich wraz z nabyciem produktu lub usługi przez dowolne elementy pośrednie lub środowisko.

e. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Serwisu z powodu Siły Wyższej. Usługodawca zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Serwisie w dowolnym momencie, z jakiejkolwiek przyczyny, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej Serwisu w przypadku, gdy nie naruszy to praw Użytkownika.

f. Posługiwanie się przez Użytkowników (choćby pośrednie) w Serwisie treściami chronionymi prawami autorskimi osób trzecich, może nastąpić wyłącznie za zgodą uprawnionych lub jedynie w ramach dozwolonego użytku. Dzielenie się (choćby pośrednie) przez Użytkowników w Serwisie treściami do których posiadają oni prawa autorskie jest dozwolone, o ile nie narusza praw osób trzecich.

g. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej, dóbr osobistych i innych praw związanych z transmitowaniem, udostępnianiem, publikowaniem, rozpowszechnianiem, przechowywaniem etc. określonych danych (w szczególności Plików), jak też za naruszenie przepisów prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.


§8. Postanowienia końcowe

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmieniania i modyfikowania niniejszego Regulaminu, w tym do dodawania nowych lub usuwania dotychczasowych zapisów, co może czynić według własnego uznania w dowolnym czasie przez opublikowanie zmian Regulaminu na stronie Serwisu. Dlatego Użytkownik ma obowiązek regularnie sprawdzać, czy Regulamin nie uległ zmianie. Jeżeli Użytkownik nadal korzysta z Serwisu po opublikowaniu zmian i nie wypowiedział umowy, oznacza to, że je zaakceptował.

2. Usługodawcy przysługuje prawo okresowego zawieszenia świadczenia Usługi w Serwisie w stosunku do wszystkich lub niektórych Kont Użytkowników w związku z przeprowadzaniem prac konserwacyjnych.

3. Usługodawca ma prawo odstąpić od świadczenia Usługi w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, w szczególności zamieszczenia Treści o charakterze niedozwolonym czyli sprzecznych z przepisami obowiązującego prawa lub niniejszego Regulaminu.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania Serwisu bez podania przyczyn.